Priser

Scheiblers priser starter på den offentlige salærsatsen for visse sakstyper. Timeprisen varierer etter fagområde, og avtales i hver enkelt sak.

Timeprisen fastsettes i hver enkelt sak, og forankres i en oppdragsbekreftelse som klienten får ved sakens begynnelse. Salæret beregnes hovedsakelig etter medgått tid og sakens kompleksitet.

Rettshjelpsforsikring

Dersom du har innboforsikring, husforsikring, eller forsikring på bilen din, båten eller campingvogna, og i noen tilfeller gjennom medlemskap i fagforening eller lignende, kan du ha rett til dekning av advokatutgifter fra ditt forsikringsselskap.

Din forsikringsdekning vil advokaten undersøke for deg dersom du opplyser navnet på ditt forsikringsselskap og polisenummer.

Som regel påløper det en egenandel som du selv må betale, men dette vil vi avklare for deg.

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp eller fritt rettsråd dersom du oppfyller vilkårene for dette i lov om fri rettshjelp.

Et grunnvilkår er at du har inntekt under kr 246 000,- pr. år for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Visse sakstyper kan gi rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Eksempler på slike saker er:

  • barnevernsaker
  • krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
  • voldsoffererstatning
  • familiesaker
  • erstatning for personskade
  • oppsigelse eller utkastelse av bolig
  • oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold
  • trygdesaker på klagestadiet

Ta kontakt med oss så vil vi vurdere om du oppfyller vilkårene og eventuelt sende søknad til fylkesmannen for å avklare om du får fri rettshjelp.

Omgjøring av offentlige vedtak

Dersom advokatbistanden har vært nødvendig for å få omgjort et forvaltningsvedtak kan du kreve at det offentlige betaler advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne i denne vurderingen.

Straffesaker

I de fleste straffesaker har den siktede krav på forsvarer betalt av det offentlige. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. Dette innebærer at vår bistand i slike saker er gratis for den siktede til den rettslige behandlingen er avsluttet.

Også allerede på etterforskningsstadiet, når du bare er mistenkt og politiet eksempelvis vil avhøre deg, kan du ha krav på gratis forsvarer. Ta kontakt, og vi avklarer dette for deg.

Vil du ta en prat med oss om din sak?