Om oss

Scheibler advokatfirma leverer høy faglig kvalitet uavhengig av sakstype og omfang – fra enkeltstående rådgivning, til å bistå i utenrettslig tvisteløsning – eller der løsning ikke oppnås på annen måte – med å føre saken i tingrett, lagmannsrett eller for Norges Høyesterett.

Vi garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak. Vi er engasjerte og tar ansvar for å ivareta våre klienter med den beste juridiskfaglige kompetanse, slik at du skal føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.

Møterett for Høyesterett

Advokat Arnor Scheibler fikk Møterett for Høyesterett i 2006.

Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker; både straffesaker, sivile saker, forvaltningssaker og forfatningssaker (grunnlovsspørsmål). Høyesterett har hele landet som sin rettskrets.

Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnloven og lovverket forøvrig.

Advokat med Møterett for Høyesterett er en tittel brukt for å beskrive advokater med tillatelse til å føre saker for Norges Høyesterett. Kun et fåtall av advokatene i Norge er kvalifisert til Møterett for Høyesterett.  Møterett for Høyesterett oppnås ved å gjennomføre prøvesaker for Høyesterett, hvor advokaten må ha høy juridisk kunnskap, samt god evne til fremføring for å oppfylle de strenge kravene til kvalitet som landets øverste rett stiller. Advokat Scheiblers prøvesaker for Høyesterett omfattet spesielt temaer knyttet til allmenningsrett opp mot fiske- og bruksrettigheter i landbruket, samt erstatningsrett i forbindelse med yrkesskade. Prøvesakene ble avlagt og bestått på under ett år, en av Norges raskest oppnådde Møteretter.

Hvorvidt en sak som starter i tingretten vil gå hele veien til Høyesterett er tidvis vanskelig å forutse. Å engasjere advokat Scheibler allerede tidlig i prosessen sikrer at du slipper å bytte advokat for å få saken ført for Høyesterett.

Advokat Scheibler har siden 1994 praktisert i advokatyrket ved alle Norges rettsinstanser, ført de fleste type saker med meget gode resultater.  Scheibler har vært engasjert som advokat og forsvarsadvokat i en rekke nasjonalt kjente og omfattende sivil- og straffesaker, og har under ivaretagelsen av klientens interesser samtidig medvirket til å endre norsk lov og rettspraksis.

Ta kontakt med oss

Advokat Arnor Z. Scheibler

  • Yrkesmessig bakgrunn fra politi og skattevesen 1984-1994
  • Cand. Jur. fra Det Juridiske Fakultetet i Bergen 1991
  • Advokatfullmektig 1994
  • Advokatbevilling 1996
  • Drevet advokatfirma fra 1996 til dags dato
  • Møterett for Høyesterett 2006

Våre fagområder

Se oversikten over alle våre fagområder.