Selskapsrett

Hva er selskapsrett?

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapers rettsstilling, regler om selskapers formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Vår juridiske bistand og rådgivning innen selskapsrett omfatter blant annet følgende:

 • Selskapsetablering
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Fusjoner og fisjoner
 • Aksjonæravtaler
 • Styreansvar
 • Vedtekter
 • Forkjøpsrettigheter
 • Avtaler mellom selskap og aksjonær
 • Aksjekapitalforhold
 • Aksjeeiernes rettigheter
 • Overdragelse av aksjer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Generalforsamling, styre og daglig ledelse
 • Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler, herunder kreditt og transaksjoner
 • Oppløsning og avvikling

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.