Familierett

Om familierett

Vi har bred erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet familierett, og kan blant annet bistå i saker som omhandler inngåelse og oppløsning av ekteskap og samboerskap, samt barnefordelingssaker. Både ved samlivsbrudd, og i barnefordelingssaker kan det oppstå vanskelige problemstillinger som må håndteres på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Vi har god erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familierett.

Ekteskap

Når to personer gifter seg gir ekteskapsloven særlige regler for hvordan formuesforholdet mellom dem er under  ekteskapet. Ekteskapsloven gir også informasjon om hvordan et gyldig ekteskap skal inngås, og hvordan det senere eventuelt oppløses.

Skilsmisse

Et samlivsbrudd mellom ektefeller har blant annet familiære og økonomiske konsekvenser. Det er ekteskapsloven som bestemmer hvordan delingen av gjeld og formue skal foretas ved skilsmisse. Ved uenighet om barna, er det barneloven som gjelder.

Samboerskap

Når man velger å leve sammen som samboere, gjelder ikke reglene som regulerer ekteskap. Det finnes ingen lover som regulerer alle sider ved formuesforholdet mellom samboere. Det er derfor viktig for samboere å regulere formuesforholdet seg imellom i en avtale, slik at de ikke havner i en økonomisk ugunstig situasjon hvis det skulle oppstå et samlivsbrudd.

Opphør av samboerskap

Opphør av samboerskap er ikke direkte regulert i lovverket, og det stilles ingen formkrav til opphøret av et samboerskap. Ved uenigheter som oppstår ved opphør av samboerskap, som for eksempel er knyttet til bolig, økonomi eller felles barn, kan vi bistå med vår juridiske kompetanse.

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd kan barnefordeling bli et konfliktfylt tema. Et barn har i utgangspunktet rett til kontakt med begge foreldrene, men hvordan man løser barnefordelingen best mulig varierer fra sak til sak.

Barnefordeling kan by på utfordringer, både knyttet til bosted, forsørgelse og hva barnet selv ønsker. For å løse en barnefordeling best mulig kan det være lurt å få bistand av advokat, og vi har lang erfaring fra slike saker.

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.