Vi leverer høy faglig kvalitet uavhengig av sak og omfang

Fra enkeltstående rådgivning til å bistå deg i saker for tingrett, lagmannsrett eller for Norges Høyesterett.

Vi påtar oss oppdrag over hele landet

Hvem er vi?

Scheibler advokatfirma har hovedkontor på Fagernes, med avdelingskontor på Rudshøgda, Fauske og Fredrikstad.

Vi yter juridisk bistand innen alle rettsområder, med særskilt kompetanse innen alle forhold vedrørende fast eiendom, ekspropriasjon, skjønn, odel og allmenning, jord- og skogbruksnæring, skatt, strafferett og rene prosedyreoppdrag. Det vises forøvrig til vår fulle oversikt over fagområdene.

Vi bistår privatpersoner, kommuner, næringsdrivende og foretak i de fleste juridiske spørsmål. Vi opptrer også etter rettens oppnevning som bobestyrer i konkursbo, dødsbo og ved tvangssalg. Vi påtar oss private oppdrag som bobestyrer i dødsbo.

Vi bistår deg innen følgende fagområder

Eiendomsrett

Eier du en eiendom, kan det dukke opp rettslige spørsmål. Det kan være at du har kjøpt en eiendom som det viser seg at hadde en mangel, eller en eiendom du vil bygge på. 

Odelsrett og allmenningsrett

Odelsretten har lange og sterke tradisjoner i Norge. Reglene er imidlertid kompliserte, og fallgruvene er mange. I tillegg til lovreglene finnes det en omfattende rettspraksis som er retningsgivende.

Bygg- og entrepriserett

Entrepriserett er et omfattende juridisk område – både på byggherre- og entreprenørsiden. Vi bistår med juridiske tjenester innenfor entrepriser – enten det er i den innledende kontraktsfasen, den etterfølgende gjennomføringsfasen eller avslutnings- og oppgjørsfasen.

Familierett

Vi har god erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familierett, og kan blant annet bistå i saker som omhandler inngåelse og oppløsning av ekteskap og samboerskap, samt barnefordelingssaker.

Arverett

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og skifte.

Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Arbeidsrett

Vi har god juridisk kompetanse på arbeidsrettslige spørsmål og problemstillinger  knyttet til arbeidslivet, og bistår både deg som ansatt eller som arbeidsgiver med rådgivning og konflikthåndtering knyttet til arbeidstvister.

Konkursrett

Både privatpersoner, aksjeselskap og andre foretak kan gå konkurs. Konkursloven gir prosessuelle regler om konkursbehandling. I dekningsloven finnes reglene om hvordan boets eiendeler fordeles mellom fordringshaverne. Som advokat har jeg lang erfaring som bobestyrer og håntering av konkursbo.

Barnevernsrett

Som advokat kan vi være med deg i møter og hjelpe deg gjennom en vanskelig prosess, dersom Barnevernet oppretter sak. På den måten får du ivaretatt dine rettigheter best mulig under undersøkelsessaken og under en eventuell behandling i fylkesnemnda og domstolene.

Strafferett

Advokat Scheibler har omfattende erfaring som forsvarsadvokat i straffesaker. Advokat Scheibler har Møterett for Høyesterett.

Forvaltningsrett

Adokat Scheibler har bred erfaring fra offentlig sektor og er godt kjent med saksbehandlingsregler for forvaltningen. Dette er svært viktig ved søknadsprosesser mot det offentlige, ved vurdering av vedtak truffet av forvaltningen og ellers i dialog med myndighetene.

Erstatningsrett

Dersom du er påført skade eller tap, kan du ha rett på erstatning. Vi utfører advokatbistand og rådgivning i alle typer problemstillinger innenfor erstatningsrett.